分类 Shan傣文 下的文章

ပၢင် လူင်

www.Panglong.org

 

တႃႈမုင်ႈႁၼ်

တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ/ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မႅၼ်ႈၸွမ်းလွၵ်းပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႄႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ။

ယိူင်းမၢႆ

တႃႇပၼ်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ၊ ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈ ပဵၼ်တၢင်းႁူႉ လႄႈမီးၽွၼ်းလီ ဢိင်ၸွမ်းၸၼ်ႉလၵ်းၸဵင်သိုဝ်ႇ လႄႈပိုၼ်ၽႄႈလၢႆၽႃသႃလူၺ်ႈလွၵ်းလၢႆးလၢၵ်ႇလၢႆ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုဝ်ႇဢၼ်ၽိမ်းဢွၵ်ႇ၊ ငဝ်းတူင်ႉ ႁၢင်ႈသဵင်၊ ရေႇၻီႇဢူဝ်ႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ယိူင်းဢၢၼ်း

 • တႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢၼ်ယုမ်ႇယမ်လႆႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တႆး၊ ထႆး လႄႈတူင်ႇဝူင်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း လႄႈလွင်ႈမၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်တိုၵ်းတေႃးပိူဝ်ႈတႃႇပဵၼ်မိူင်းၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ၊ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်၊ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လွင်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈလွင်ႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၸဵမ်ပႃးၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်။
 • တႃႇတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်တင်းသွင်ပႃႈသွင်ႇၾၢႆႇၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉလႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း၊ သုၼ်ႇလႆႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ၻီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈလွင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ။
 • တႃႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉလႄႈသိမ်းပႅင်း ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇ ပိုၼ်း၊ ၽႃသႃလႄႈၶူဝ်းၵဝ်ႇပၢၼ်မွၼ်ႇ။

ပိူင်ႁပ်ႉၶူဝ်ႊသၼႃႊ(ပိူင်ႁပ်ႉၵျေႃႇၺႃႇ)

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၵိၼ် ၼမ်ႉတွၼ်းၽႂ်လႄႈၸုမ်းလႂ်။ ယိူင်းဢၢၼ်းၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇပိုၼ်ၽႄႈၶေႃႈမုလ်းၶၢဝ်ႇ သၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး လႄႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ် လွင်ႈတႆး ပေႃးတေႁူႉၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်ႇသၢၼ် လႄႈ ဢိင်ဢဝ်ပိူင်ႁပ်ႉၶူဝ်ႊသၼႃးၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ် သွင်ပႃႈ သွင်ၾၢႆႇ ပေႃးတေမီးလွင်ႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇယုမ်ႇယမ်ၼပ်ႉထိုဝ်ၵၼ်၊ ႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်သေ သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းၸင်ႇလႆႈႁဵတ်း ပၵ်းပိူင်ၵဵဝ်ႇ လူၺ်ႈၶူဝ်ႊ သၼႃႊ မိူၼ်ၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ

ၶူဝ်ႊသၼႃႊဢၼ်တေပိုၼ်ၽႄႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼၼ်ႉတၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆ ပၢႆးဝူၼ်ႉၽႂ်သေၵေႃႉၵေႃႉ၊ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈလူလၢႆပူၼ်ႉပႅၼ် – လွင်ႈသုၼ်တူဝ်၊ သုၼ်ႇၸုမ်း၊ သုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆၽႂ်။ ၶူဝ်ႊသၼႃႊဢၼ်တေပိုၼ်ၽႄႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈတၵ်းတေလႆႈပဵၼ်ဢၼ်တႄႉ၊ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ဢၼ်ပွမ်၊ ဢၼ်ပႅတ်ႉလႅၼ် သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ၽႂ်သေၵေႃႉၵေႃႉဢမ်ႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဢမ်ႇႁပ်ႉၼၼ်ႉ

 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ယိူင်းၸူးသေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉမီးတၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီ
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၵႂႃႇတုမ်ႉယွၼ်ႈလွင်ႈၸၢႆးယိင်း၊ ၶိူဝ်းၵူၼ်း၊ သႃသၼႃ တၢင်းယုမ်ႇယမ် လႄႈၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်း
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်လူလၢႆႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၽႂ်သေၵေႃႉၵေႃႉတူၵ်းတႅမ်ႇ
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵႃႇမ၊ လွင်ႈပွႆႇပူၺ်
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈတူၵ်းၸႂ်၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးၸႂ်
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ယိူင်းၸူးလွင်ႈပႅတ်ႉလႅၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ
 • ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ဢၢင်ႈဢိင်ၶေႃႈမုလ်းဢၼ်ဢမ်ႇၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေသမ်ႉဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းပုၼ်ႈတႃႇသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၶူဝ်ႊသၼႃႊဢၼ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ

 • ၶူဝ်ႊသၼႃႊၶိူင်ႈၸႂ်ႉတႃႇႁူမ်ႈၵႃႇမၵၼ်
 • ၶူဝ်ႊသၼႃႊၵဵဝ်ႇၵပ်းလႅၼ်းယႃႈၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း
 • ၶူဝ်ႊသၼႃးၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈမိုၼ်းမဝ်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း
 • ၶူဝ်းသၼႃႊဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လူလၢႆၶွင်ပိူၼ်ႈ လႄႈၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်သိၼ်ၵႃႉဢၼ်ပွမ်
 • ၶူဝ်းသၼႃႊႁႃၼမ်ႉမျႅတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်း (ဢၼ်ႁႃငိုၼ်းလွၵ်းလၢႆးပႅတ်ႉလႅၼ်)
 • ၶူဝ်းသၼႃႊဢၼ်ၽိတ်းမၢႆမီႈ မိူၼ်ၼင်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်
 • ၶူဝ်းသၼႃႊဢၼ်ယိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ၶွင်ပိူၼ်ႈ
 • ၶူဝ်းသၼႃႊၵဵဝ်ႇၵပ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်း
 • ၶူဝ်းသၼႃးဢၼ်ၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း
 • ၵုၼ်ႇသိၼ်ၵႃႉ ႁိုဝ်ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ

တွၼ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉၶူဝ်းသၼႃႊ သႂ်ႇၼႂ်းၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ၊ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ၊ ၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၼၼ်ႉယူႇ တီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈသေတေထတ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ၊ သင်ထုၵ်ႇလႆႈမူၼ်ႉမႄး၊ ပိၼ်ႇလႅၵ်ႈၶေႃႈမုလ်း ၸိုင် ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈမီးဢႃႇၼႃႇႁႂ်ႈထႅမ်ထွမ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတွႆႇႁွၵ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၵွၼ်ႇတေ ႁပ်ႉၶူဝ်းသၼႃႊၼၼ်ႉ။

Advertise with us:

Please contact our advertising department

Email: shan@panglong.org

Tel: +95 793476789

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း自由泰Tai Freedom

 

သိုဝ်ႇတႆးလွတ်းလႅဝ်း

တႆးလွတ်းလႅဝ်း ပဵၼ်ဝႅပ်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႇယူႇ မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။ ဝႅပ်ႉၼႆႉတေမီးဝႆႉယူႇ 5 ၽႃႇသႃႇ(တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၶႄႇ)။ ၽူႈလူဢၢၼ်လိူၵ်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ ၸႂ်ၵျိုၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။

Tai Freedom Media

Tai Freedom website is general news from SHAN STATE, espeically the news of Human Right violation abused by Junta. There are 5 version of languages such as SHAN, BURMESE, THAI, ENGLISH & CHINESE.

Tai Freedom media team is running by Information Department of RCSS/SSA.

泰自由媒体

“大自由”网站是掸邦的一般新闻,特别是军政府侵犯人权的新闻。有5种语言版本,如傣语、缅甸语、泰语、英语和汉语。

自由泰媒体团队由RCSS/SSA信息部负责运营。

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA

Scan QR Code to Connect Wechat and Line

Images Obama Images Obama