တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း自由泰Tai Freedom

 

သိုဝ်ႇတႆးလွတ်းလႅဝ်း

တႆးလွတ်းလႅဝ်း ပဵၼ်ဝႅပ်ႉၶၢဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်း ဢၼ်ပဵၼ်ႇယူႇ မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးယၢမ်းလဵဝ် လႄႈ ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။ ဝႅပ်ႉၼႆႉတေမီးဝႆႉယူႇ 5 ၽႃႇသႃႇ(တႆး၊ မၢၼ်ႈ၊ ထႆး၊ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ၊ ၶႄႇ)။ ၽူႈလူဢၢၼ်လိူၵ်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈၸွမ်းၼင်ႇ ၸႂ်ၵျိုၵ်ႈလႆႈယူႇ။

ၸုမ်းၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ပဵၼ်ၸုမ်းၶၢဝ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး။

Tai Freedom Media

Tai Freedom website is general news from SHAN STATE, espeically the news of Human Right violation abused by Junta. There are 5 version of languages such as SHAN, BURMESE, THAI, ENGLISH & CHINESE.

Tai Freedom media team is running by Information Department of RCSS/SSA.

泰自由媒体

“大自由”网站是掸邦的一般新闻,特别是军政府侵犯人权的新闻。有5种语言版本,如傣语、缅甸语、泰语、英语和汉语。

自由泰媒体团队由RCSS/SSA信息部负责运营。

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ - RCSS/SSA

Scan QR Code to Connect Wechat and Line

Images Obama Images Obama